ΤΙ ΚΙΦΑΛΙ ΚΑΙ ΤΙ ΠΟΔΑΡΙ

Σα σκατωμένα τα λάχανα......

       Είπα κι θά τουρτεύ' ατο, αλλά κι ίνεται. Ερχίνεσα με έναν παροιμίαν, και θα λέγω έναν κι άλλο. Όλ(ι)α εποίκεν η φετμέ, εφύσεσεν και τα σαχτάρ(ε)α..!! Καλά εγροίξετεν, για τα εκλογάς λέγω. Το κράτος εμουν εποίκεν όλ(ι)α παστρικά, έρθεν ο καιρός να εφτάει και εκλογάς.....Ο αποθαμένον κλάν'; Κι όμως !! Εμείς σην αποθανήν εμουν απάν έκλασαμε!! Τα δουλείας εμουν ας σο κακόν σο κι άλλο χείρ'. Ο κόσμον ας σα χρεωστικά τ' εφουρκίεν, αυτοκτονά...Άλλος πίν' φαρμάκ'. Άλλος λαγκεύ' ας σο παλκόν' – Τελευταία ατό πα κι πιάν'. Ο Ζαχόπουλον πα ας σο παλκόν ελάγκεψεν και εγλύτωσεν. Κι έν μανάχον ντο εγλύτωσεν, εγουρταρεύτεν κι ας σα κατηγορίας. - Νέϊσα....Άλλος  πέρ' το ρεβόλ' και σύρ' και τιν(ι)άζ' το τσιμίδ' ν ατ' σην αέραν. Άλλος κρούει και σκοτών' την πεθεράν ατ'......όχι ατό άλλο έν...!! Ο άλλος τρώει ούς να σπανιάζ', και ο κάθα είς εν τέλει, κάτ' ευρίκ' έναν τσαιρέν και αυτοκτονά ιστέ. Και ατοίν...; Ευτάνε εκλογάς !! Ατοίν οι τρανοί αντίς να τερούνε ούλ' μαζί να βοηθούν τον κόσμον να πιδιαβέν ατό το ρακάν, εποίκαν εκλογάς ! Το τερμάν εμουν ατό έτον ! Τα εκλογάς. Τεμ(ε)άκ έταν σίγουροι οι Ν Δημοκράτες ότι θα χάνε τα εκλογάς, και ότι ο Παπαντρέας θα γλυτών' μας ας σα βάσανα; Αλλέως γιατί να εφτάει εκλογάς; Ή μήπως εθάρναν ότι ο κόσμον ξαν αουτουνούς θα ψηφίζ'; Έ, κι πιστεύ' ατο. Είπαμε, είμες αβανάκηδες, αλλά ατόσον; - Ατώρα είπα αβανάκηδες και εντώκεν σο νού μ' το ανέκδοτον με τα χτήν(ι)α. Κάποτε δύο γραιάδες, η Φάβα και η Ποινί, εκάθουνταν οξωκά ας σ' οσπίτ', και ετέρναν σεΐρ. Σίτια κάθουνταν και καλατσεύνε, διαβένε απ' εμπροστά τουν έναν κοπάδ' χτήν(ι)α. Κλώσκεται λοιπόν η Φάβα και ρωτά την Ποινί.... Ποίνι.... Ατσάπα τη χτηνίων τ' ομμάτ(ι)α, γιατί είναι αέτς άμον αβανακωτά; Κλώσκεται και η Ποινί και λέει ατεν. Εσέν πα αν εμάλαζαν τα τσιτσία σ' κάθαν ημέραν, και εγάμναν εσε τον χρόνον μίαν, αέτς θα έσνε...!! - Άμον εθαρρώ, κι εμείς άμον τα χτήν(ι)α ένουμνες....!!

        Κι ατώρα ας ερωτώ εγώ. Αφού το ΠΑΣΟΚ εν, έτον ατόσον χαϊρλίν, γιατί σα προηγούμενα τα εκλογάς εξέγκαμε την ΝΔ; Ντό σίλεγον δουλείαν εν ατό; Σίτ(ι)α έχωμε το κιφάλ' ν εμουν ύσυχον, γιατί τυλίζωμ' ατο με τα τσαπούτ(ε)α; Και καλά εποίκαμε τέσσερα χρόν(ε)α με τ' ατουνούς, τα άλλα δύο χρόν(ε)α  ντο εθέλναμ' ατα; Ντό έλλαξεν σ' ατά τα δύο χρόν(ε)α και αναχάπαρα εξέβαμε σα εκλογάς; Γιατί αέτς αναχάπαρα να θέλωμε να αλλάζωμε την κυβέρνησην εμουν; Επειδή ο κόσμον πεινά και λιμοφουρκίεται, κι ατοίν κλέφνε και ρημάζ' νε; Άϊτε καλά. Και οι άλλ' που τριυλίσκουνταν την κυβερνείαν, κι έφαγαν; Κι έπαν; Κι ερήμαξαν....; Αλλά ντο να εφτάμε. Έντονε ατώρα πόσα χρόν(ε)α ετσατσαλώθαμε, εκλίσταμε κά και αναμένωμε να έρχουνταν συνεμπαίνε μας !! Κι εγροικούμε να φορούμε, να σκούμες άν, να ξαμώνωμε με τ' ομμάτ(ε)α μουν, και να τερούμε ολίγον κι άλλο μακρά.

        Τοι σκύλ' τα παιδία, ατόσα έφαγαν, όλια τουν, κι εμείς κι εσκώθαμε σο ποδάρ'. Εσκώθαμε κι επήγαμε εψήφσαμε ξάν για να εβγάλωμε νέον κυβέρνησην, καινούρ', δίκαιον, που θα ογρασεύ' για τ' εμάς....Έϊκιτι....Και ντό εποίκαμε; Τίναν εξέγκαμε ξάν.......; Εκλώσταμε ξάν σα σκατωμένα τα λάχανα.......!! Για ας τερούμε......

                                                       Να σαν εμάς, και βάϊ εμάς.

                                                           2009 Τρυγομηνάς 14

                                                         Κεβρεκίδης Αλέξανδρος