Δείτε τον αναθεωρημένο εσωτερικό κανονισμό θεάτρου κάνοντας κλικ εδώ.
Το κείμενο θα προταθεί για τελική ψήφιση από το Δ.Σ. στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. τον Μάιο του 2014.
Τυχόν προτάσεις σας μπορείτε να τις στείλετε στην διεύθυνση του συλλόγου info@psks.gr